CÔNG KHAI

tải xuống

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022

Trường Tiểu học Nam Thắng công khai dự toán năm 2022 theo thông tư 90/TT-BTC (ban hành năm 2018) Nháy chuột vào liên kết dưới đây: HỒ SƠ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022 THEO THÔNG TƯ 90.TT.BTC BAN HÀNH NĂM 2018