VĂN PHÒNG _ỨNG DỤNG

PHẦN MỀM CHỈNH VIDEO NHANH – CHẬM (KMP)

Để cài đặt được phần mềm này cần xem máy tính chúng ta đang chạy hệ 32 bit hay 64 bit bằng cách 1. Nháy phải chuột vào Computer (hoặc My Computer, hoặc This PC)/ Chọn Properties