PHẦN MỀM CHỈNH VIDEO NHANH – CHẬM (KMP)

Tháng Mười 9, 2019 10:12 chiều

Để cài đặt được phần mềm này cần xem máy tính chúng ta đang chạy hệ 32 bit hay 64 bit bằng cách

1. Nháy phải chuột vào Computer (hoặc My Computer, hoặc This PC)/ Chọn Properties

4

2. Xem mục System Type:

3

Vào trang: www.kmplayer.com để tải về bản cài 32 bit hay 64 bit.