DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 – TH NAM THẮNG

Tháng Sáu 3, 2020 11:04 sáng

QUYẾT ĐỊNH

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021

 sử dụng trong trường tiểu học Nam Thắng

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM  THẮNG

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 667/QĐ-UBND Tỉnh Nam Định ngày 27/3/2020 về  việc Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong các trường tiểu học năm học 2020-2021 trên địa bàn Tỉnh Nam Định;

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021 của trường Tiểu học Nam Thắng.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trường Tiểu học Nam Thắng sử dụng mỗi môn học 01( một) đầu sách thuộc 3 bộ sách: “Cánh diều”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” của Nhà xuất bản Đại học sư phạm; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Có danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 kèm theo).

…..

Xem chi tiết: Nam Thắng- QĐ Danh mục SGK mới sửa