THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC, NĂM HỌC 2020- 2021

Tháng Bảy 22, 2021 6:26 chiều

PHÒNG GD – ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TH NAM THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   21 /TB- THNT

 

           Nam Thắng, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

 

        Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức;

        Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020 – 2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020 -2021;

         Trường tiểu học Nam Thắng thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Phạm Thị Thu Trang Tổ trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Đặng Thị Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Đoàn Thị Diệu Loan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Nguyệt Tổ phó Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Hoàng Thị Lý Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
6 Nguyễn Thị Giang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Đỗ Xuân Diệu Tổ trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Vũ Thị Tuyết Mai Tổ phó Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Bùi Thị Tuyết Nhung Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10 Ngô Thị Thanh Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Phạm Hồng Ngọc Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
12 Nguyễn Bá Dung Tổ trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Nguyễn Thị Sen Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
14 Vũ Thị Phương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
15 Phạm Thị Nhung Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
16 Vũ Mạnh Hùng Tổ phó Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Tạ Thị Thu Hoài Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Trần Thị Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Đỗ Thị Thu Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Nguyễn Trung Thành Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Đoàn Thị Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Đỗ Văn Tuấn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Đỗ Thị Thanh Xuân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Đoàn Hữu Động Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Vũ Thị Vân Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Trần Thị Bích Đào Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Vũ Thị Lan Giáo viên Chưa đánh giá – chưa đủ thời gian 06 tháng công tác tại trường

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT huyện ;

– Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                    Lâm Thị Toàn