Tháng Bảy 18, 2020 9:46 chiều

LỊCH TRỰC HÈ 2020

STT Họ và tên Chức vụ GV kết hợp Trực thư viện Thời gian Ghi chỳ
1 Lâm Thị Toàn HT GV khối1 Cô Vượng Từ 08/7 đến 19/7
Phạm Thị Nhung CTCĐ
2 Lâm Thị Toàn PHT GV khối 2 Cô Hoài + Thầy Tuấn Từ 20/7 đến 26/7
Đỗ Xuân Diệu TTCM 2+3
3 Lâm Thị Toàn HT GV khối 3 Cô Dung MT+ Thầy Động Từ 27/07 đến 02/8
Vũ Thi Tuyết Mai TPCM 2+3
4 Lâm Thị Toàn HT GV khối 4 Cô Xuân Từ 03/8 đến 09/8
Nguyễn Bá Dung TTCM 4+5
5 Lâm Thị Toàn HT GV khối 5 Cô Vân nhạc + Thầy Thành Từ 10/8 đến 18/8
Mai Mạnh Hà TPCM 4+5
6 Vũ Thị Vân Làm công việc kế toán trong hè 2020

Nam Thắng, ngày 09 tháng 7 năm 2020

Hiệu trưởng

Lâm Thị Toàn