DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THẮNG

Tháng Mười Hai 4, 2017 10:23 sáng

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

Trường tiểu học Nam Thắng

Năm học 2017- 2018

TT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụChuyên môn Ghi chú
1 Hà Thị Dòn Bí thư Hiệu trưởng
2 Lâm Thị Toàn P Bí thư PHT
3 Ngô Thị Tơ  Đảng viên Tổ trưởng T1
4 Đỗ Xuân Diệu  Cấp ủy Tổ trưởng T2 + 3
5 Vũ Thị Tuyết Mai  Đảng viên Tổ phó T 2 + 3
6 Hoàng Thị Lý  Đảng viên Giáo viên
7 Hoàng Thị Toan  Đảng viên  Tổ trưởng T4 + 5
8 Nguyễn Bá Dung  Đảng viên Giáo viên
9 Mai Mạnh Hà  Đảng viên  Tổ phó T4 + 5
10 Vũ Mạnh Hùng  Đảng viên  Giáo viên
11 Phạm Thị Nhung  Đảng viên  Giáo viên
12 Phạm Thị Thu Trang  Đảng viên  Giáo viên
13 Đỗ Văn Tuấn  Đảng viên Giáo viên
14 Đoàn Thị Hà  Đảng viên Giáo viên